Andora Obywatelstwo

Jak zostać obywatelem Andory? Istnieje kilka sposobów na uzyskanie obywatelstwa Andory, zgodnie z prawem o obywatelstwie. Proces naturalizacji przez pochodzenie lub urodzenie jest podobny do większości krajów UE, ale zajmuje więcej czasu.

Należy pamiętać, że uzyskanie zwykłego pozwolenia na pobyt w Andorze nie oznacza otrzymania andorskiego obywatelstwa. Innymi słowy, pasywny program pobytu i pozwolenie na wizę dla samozatrudnionych nie dają prawa do posiadania andorskiego paszportu. Poniżej wyjaśniamy wszystko na temat uzyskaniu obywatelstwa, zwanego inaczej stałym pobytem w Andorze.

Contents

Uzyskanie obywatelstwa w Andorze

Jak uzyskać obywatelstwo Andory? Uzyskanie obywatelstwa Andory jest rozległym i złożonym procesem, który zakłada wyraźne zrzeczenie się przez wnioskodawcę dotychczasowego obywatelstwa w ciągu 5 lat od jego otrzymania i wymaga spełnienia pewnych warunków. W każdym przypadku, przy ubieganiu się o obywatelstwo Andory, konieczne jest posiadanie legalnego i faktycznego miejsca zamieszkania w Andorze.

Ponadto, jeśli dana osoba spełnia wymagania określone w Andorskiej Ustawie Imigracyjnej, otrzymuje paszport tymczasowy. Wnioskodawca ma 5 lat na zdanie egzaminu z języka katalońskiego, historii i geografii Andory oraz musi przedstawić dokumenty zrzeczenia się dotychczasowego obywatelstwa.

Podwójne obywatelstwo w Andorze

Prawo andorskie nie pozwala na zachowanie podwójnego obywatelstwa. Jeśli chcesz uzyskać obywatelstwo andorskie, nie ma od tej zasady wyjątków, musisz zrzec się obywatelstwa kraju pochodzenia. Wszelkie próby uzyskania podwójnego obywatelstwa w innym kraju mogą skutkować odebraniem obywatelstwa Andory.

Kiedy zostaniesz obywatelem Andory, nie będziesz musiał odnawiać swojego pozwolenia na pobyt. Będziesz mógł głosować i ubiegać się o stanowiska administracyjne lub polityczne w Księstwie.

Obywatelstwo Andory poprzez inwestycje

W Andorze nie ma bezpośredniego programu uzyskania obywatelstwa przez inwestycję. Jedyną możliwością ubiegania się o paszport i obywatelstwo jest co najmniej 10-letni pobyt stały w Andorze (potwierdzony obowiązkiem szkolnym w andorskiej szkole) lub przebywanie w Andorze przez 20 lat z aktywnym lub pasywnym pozwoleniem wizowym.

Obywatelstwo andorskie poprzez naturalizację

Najczęstszą formą uzyskania obywatelstwa dla osób biernych nie będących tubylcami lub aktywnych mieszkańców Andory jest 20 lat pobytu. Osoba może ubiegać się o obywatelstwo i zdać egzamin z języka katalońskiego, historii i geografii Andory.

W chwili pisania tego tekstu Rząd Księstwa Andory bada, czy w przyszłym projekcie ustawy nie skrócić lub nie zrezygnować z długości czasu pobytu. Dla nieletnich w wieku od 6 do 16 lat, uczących się w Andorze, obywatelstwo można uzyskać po 10 latach pobytu.

Obywatelstwo przez małżeństwo

Obywatelstwo uzyskuje osoba, która nie jest rodowitym Andorczykiem i mieszka w Andorze od 3 lat, a która poślubi rodowitego Andorczyka.

Stały pobyt w Andorze

Uzyskanie obywatelstwa Andory nie jest prostym zadaniem w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Program stałego pobytu nie istnieje w Andorze, jednak można ubiegać się o obywatelstwo po spędzeniu łącznie 20 lat w kraju lub 10 lat po ukończeniu edukacji w Andorze. Istnieją dwie główne drogi do uzyskania obywatelstwa w Andorze:

Warunki uzyskania obywatelstwa andorskieg

Osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków, mogą ubiegać się o obywatelstwo/paszport Andory na następujących zasadach:

Mechanizmy nabywania obywatelstwa pochodnego

Małoletni mają prawo do ubiegania się o paszport andorski, gdy:

Proces uzyskania paszportu andorskiego

Jak wygląda cały proces uzyskiwania paszportu i obywatelstwa andorskiego?

Ustawa o obywatelstwie andorskim: FAQ

Jak zostać obywatelem Andory?

Istnieją dwa sposoby, aby stać się obywatelem Andory. Można spełnić kryteria aktywnego lub pasywnego pobytu i mieszkać w kraju przez 20 lat lub ukończyć naukę w szkole podstawowej, która działa zgodnie z prawem andorskim. Jeśli którykolwiek z tych warunków został spełniony, to gratulujemy - nadszedł czas na złożenie wniosku!

Czy Andora zezwala na podwójne obywatelstwo?

Andora nie uznaje podwójnego obywatelstwa. Aby zostać obywatelem Andory, musisz zrzec się swojego poprzedniego obywatelstwa.

Jak mogę uzyskać obywatelstwo Andory?

Aby ubiegać się o obywatelstwo Andory, musisz posiadać status rezydenta w Andorze przez 20 lat, poprzez aktywny lub pasywny pobyt. Innym sposobem jest ukończenie studiów w systemie szkolnictwa Andory i zamieszkiwanie w kraju przez 10 lat.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania stałego pobytu w Andorze?

Aby ubiegać się o stały pobyt w Andorze, należy dostarczyć: oryginał i kopię paszportu, zaświadczenie o niekaralności, jedną fotografię paszportową, dowód zakupu lub wynajmu nieruchomości, kopię aktu małżeństwa, prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o dochodach, oryginał lub uwierzytelnioną kopię aktu urodzenia.